Bereshis

Bereshis

בראשית

Bereshis

Bereshis

בראשית

$18,000
Noach

Noach

נח

$18,000
Lech Lecha

Lech Lecha

לך לך

$18,000
Vayeira

Vayeira

וירא

$18,000
Chayei Sarah

Chayei Sarah

חיי שרה

$18,000
Toldot

Toldot

תולדת

$18,000
Vayetze

Vayetze

ויצא

$18,000
Vayishlach

Vayishlach

וישלח

$18,000
Vayeshev

Vayeshev

וישב

$18,000
Miketz

Miketz

מקץ

$18,000
Vayigash

Vayigash

ויגש

$18,000
Vayechi

Vayechi

ויחי

$18,000